#+@#'@###+'###@@;'@#@##''@@#@+;'#@@@@##@@#+@@@@++@#''@#;@#@@@#+@###@@@@@@@@++#@+'@@@@@@@@@@@+##@####@@@@@@@'+@;'@#+#@'+##@#@@###'+@@@##'+@;'#':#@:'@#'##+@@@@@@@@@#
+@@@@@'+##;#@@@##+@#@##'+@@@@+'@##@@@@@@##@#@###+@#@:#+@#@@@@##@+@@####+@###+@@#+@#@@@@@@@+@+'#@@@@##@@@@#@+@@+#@@'@@+'###@@#@@#+@@@@@@'##''+#'@@''@@'@@@#+'@##@@@@
#@@@@+###@+##@@@@#@+'##@#@@#@@#####@@@#@###@@@@#`#@@+@@@#@@@@;'#@#+#;;##@@@@@#@@@@#@@@@@@@@@#'@@'+#@#@@@@#@#;#'+@+:##@@@@@@@####+'@+@@@@@@+@#@@@@'#@+'+@#@##@@#@@@@
@@@@@@####@@#@@@@@@@@#@@#@@@@#@@##@@@@#@@#@@@#@@@#@'@#@#@@@@@+@@#@@#@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@#@@@@#@#@@@@@@@@#+@#@@@@#@@@@@@#@@@#@@@@@@@@@@@@+##@@#''@@@@+@@@#@#@@@@@
+#@#@@++#''###@@+@@@@##@@@@#@+'#@#@@@##@;+##@@@++#@';##++@@@@@#'#+'@++@+@@#'#@@+;@#@@#@@@@@@@++@#@@'+'@@@@#@#@@:@@'@@#@@@@@@++@@@#@''@@#@@++@+;##++@#'##;+@@@+###@@
#@@@#@#++@#@@#@#@@#@@##@#@@#@@@@#@@@@##@+@@#@+@@@@####@@@#@@@#@@#'#@@#@#@#@@#@@+@@#@@@;@@'@@@@@@:@+###@@@#@@'@#@@++##'+##@@@'@@@+@@@#@#@##;##++@@'@@@#@@.+#+@@#@@@#
+#@##@#++#@@@@@#@#@@@##@@@@@@@@@@@#@@@#@##@#@#@@#@@+##@@@#@@@'#@#'#@#+#@@@#'+@@+@@#@@@++@'@@@@@@'##@#'@#@#@#'@##@#+#@'+@@@@@'#@@'@@#@@#@##'++;;@#'+@@#@@:;#+@@@@@@@
'#@##@++##+###@##'#+'##++###@#+#++#@@@@+##+#@##+'##;'####@@@@::@+##@'#+#@@#@@@@+###@@@++#+'#@@@#@+@##'@@###@#########;'########++#@@@##++#;:#+###@+@#'@#+###@##@@#'
++@+@##':::::;;;::;:,;;,::::,;+#@#+:::::,;+,:::,,,,.,,:;##@@@;+':::,;+#@@@@@@@#';::;:++#@'#####`+#@@###:::;;;';;;:;::;,,::::,,,:;+####+:,:..::++',:##'@###:;;;#@@@;
'#@###++ ``..` ...` :;', ,++''##+': .+:''; ..::..` ;++#@@'#;'. .+##@@@@##+,` :++'@@:####' '###'+#. ``..` `..`` ;:;. `,::` .;+++:, `''+.` ;+;###+` +'##@#,
+@@+###+`+''', `;'++,;+'' '+'#@@#+++ '''+'+ :+++#'+`'##@@@#+#''  ++#@@#@@#+;  '++#@#+@##+  '+#++#:;++'' :''++`+''; +'+'+: '++++' ;++++'` ++++++ +#'+@@@#
@@@@#@#'.+'++; `+;+#;++'; '++@@@#+++ ';++++ ;+##@'+`;####@;+#''  ,;+@@#'+''.. ++##+#+'#+;  '++#+#:#+++; ;+''#`#;+; +'+#++ `;++++ ;++##++ `;'++ :'#+#@##@
##@@@@@@#+#++; `;+##++#++ ++#@@#@#++ ++'#++ '+##@#+#@@#@##;:#++ :` '+#@@#+#+ ' +##+##'+#+..` .+#;@##@##++ ;+###+#++' ++##+; `+++++ ++####',` '';.`++##@@#@@
+#@@+@##+++++: `;+#+'#+++ +++#@@##'+ +''#++ ;+##@'##;+@##@.;+++ ' ;+##@++#,`' +'#;##''#+ ;: +''###@@#;+ ;++####'+' #+#+'' ::++++ '+##@#:;` `;; #+'@+#@@#@
#+@++''@@#;+': `:;#@@+#;: ++#;;##+'' +'++++ '++#@'`'####@@++#+;`', +++#### '' +++#@#''#:`;' :''+####++; ;+';+@''++ +''+++ ';#+;+ :'+#@#++' ; '+#+@#+#+##
+@@#@@;##+++': `'+#@@##'; ''';#+++'' ';'+++ ;'++##`#'##@#@#@#++ '' `;+####:`'' ++##@#### +;', +;#@#@###' ;++@##+#+' +''+;``+''#+#+ ;++#@###+. ,++##@#@#@@#
+#@@@@++@''#': `'+#+###+' ` ` ` ``` ';#'++` ````` `'#'@@#@###++ +:. ++++' +'' ++##;#+'' ;+++ '';@#@##'+ :+###@+'+' ;````'+#''@#++ ;++@@#';+; ,+##+@#+''@@
#@@#+@@+#####: `'##@@##++ ''+++++';' '+'+++ :'''+'`#+###@@+#### ++' '''';`+++ ++++##+# :+'+'` `++##@##++ ;++#@#:;+' ;,` :++##@@+'+ '+#@@##++'  '+++@+#+@@+
'@@##@@@@+#++: `+:#+##+#+ '+#+@##+++ ++;+++ ';'+##`#+#@#@@@#### +:'. ''+`++++ ++#+'#';`'::;:: `++#@@##;; ;++'+@#'++ ':, ;+##+@#'' ;##@@@''# ,` `+#+@#@'+@'
+#@++@@@#####: `++#+#+#++ +++#+###++ +++#++ :'##'#:#@#@##@@##+# #:'' ;'; ++++ ++#+;#+```````` .+##@##++ ;+#+@#'++' +:,` +#+###++ ++##@#++.`:' ;+'###'#@;
'#@@#@##@''#', `''##+###+ +++#++++++ +'+'++ ;;##+#@+@+@@#@+##+# #;''. `;`,++++ ++++'+# +++'+'': '##@@+#+ ;+#'##''+' +::' `+'##+++ ''+###+' ':;. +'##+;++;
+#@#+@'+#';#': `;+##@##'; '+##;##+++ ''+#++ ;;#@#;@+ ##@@@###+' #';+' : ;++++ ++##,#``+#'##''+ :++###'' ;++;@#;'+; +;;+' `,;'#+++ ;+###+; '+;++ ,+#+#@@@+
#@@#+@'@@@'++, `'+####+': '++'###+++ ++++++ ;+#####@ +##@@##### #''++. :'+'++ ++++'# ;+#;##+++. ++##+'+ :#+#@@++'; +';+': :+++++ '++##+``+#'++: '+#@@@@'
;+@++@#@##++;. `++##:#+++ '++#@@#+'+ ',++'+ ::'++';:`+###@++#'' #+++++ +;++'' +'':;. +##''#+'+' ''###':` :+'''##';: +++++:` ;++'' :'+++, '++;#+'` `+'+++@#
@@@@@@'+@++;:` ,;####+:. `:'###++:. `,;':, `````` `+##@@#++:. .::+++`.#;++:` .:';,` ,;##@@##;.  :++#;,` `:;+##+':` .;++#++ `:;:. `,;;, `######'+` .:##+#@
@@@#@@+##':#++++###+;###++++#+#'###++++#;##+#++';''+;+''+#@#@####:++:+'###@'+###+++++++++#+#+#;#+++++++##++#++++#;##+';#+++'++##:##;'++''++:+++######'@##+###+###@;
'+@++#;###,@@@##@;@#:##'#@##@#@`+#@##@##@@##@####@+@#+#'@@@@@@@@@##@#######@#@@##@###+@####@#+#@##@##@##@+@+'@+##;##+@;###@@;#@#''@';@+@#@#@##@@@:+@#+@##@@#@##@@+@
'#@+#@''#@`@##@#@'#+,@@'@@@@@@@ @###@@+##@#@@@@+@@#@@#@#@@##@+#@+''@@@#+@+@@@#@@+@#@@#@@#@#@#;+##+###@##@#@';@+#@###@+#@#@@@;##@,#@';@#@@#@@+#@@@'+#@'#@@@##@@#@@#@
@@@@#@#@#@+@#@@@'+##:@@@#@##@#@+@##@#@@#@#@@@@@'++@+'@@+@@@#@@@@#@@@@@@@@#@'###@#@#@@#@'#;##++'@@'#'@+##@#@+@@;+@`@@@####@@#'##;;'@+'##++@''@@@@@@@@@@@@#@@@@#@':#+
##@@@@+##@@@##@##'@@##@@#@@@@#@@#@##+@@#@@#@@@@@+@@#@+##'@++@++@##@@@@@@@#@@@@@##@+#@+@@@#'@#@#####+'@@@@@@+@@'#@##@@##@@#@@@@@@;@@#@@@#@@@@#@@@@##@@@#@#@@@@##+@@@
#+@++++##@@@@@@@++#@@@##@@@@@@@@@#@##@@@::+@@@@@@@#@@+@@@@#+@+'@+##@@@@@@##;+###@@@#@@#'###@@@+@;;@,#@@#@@+''#'@@@#@#@##@#@@+@@@##@#'@##@@#@+@@@@;'#+#@#####@+#+@@'
#@@#+@#@@@@#@@@@@+@@@@@+@@@@@@@@@@####@#@+@@@#@#+@@+@+@#@@@@@@@#+@@@@@@@@@@##@@#@@@@#@++@@@@@@@@@+@@@@@@@@@@@@@@@@@####@@#@@##@@@@@##@@#@@@@#@@@@+@@@+@@@@@#@#@@@@+
@@@##@'##@@#@@@#'#@@@@@'#@@@@@@@#@@+#@@@:@@@@@@'#@##+##.#@@@@@@@'+#@@@@@@@##@@@##@#@@#+#@#@@+++@;#+@#,##@@@#'@;+@@@@#'@@@#@@+#@@@@@#'@#''@@@#@@@@+'@+##@@@#@@+#@@@'

SeniorDivi 2018

Kære klanspejdere i Mølleå division!

I er fanget i en verden, I tror er jeres egen, men intet, af det I ser, er virkeligt. I tror os sikkert ikke, for det lyder helt absurd, men tænk jer om: kan I mærke det? Der er noget i vejen med denne verden, I har kunne mærke det hele jeres liv. Dybt inde i jeres hoved. Som en splint, der sidder fast og driver jer til vanvid. Det er på grund af denne følelse, at I læser dette. Ved I, hvad vi snakker om?

Matricen. Den er overalt. Selv nu, imens I læser dette brev. I kan se det, når I kigger ud af vinduet eller tænder fjernsynet. I kan mærke det, når I tager i skole… på arbejde… og til fest. Det er den verden, der er blevet hevet ned over jeres øjne for at skjule sandheden fra jer.

Hvilken sandhed? At I er slaver. Ligesom alle andre er i blevet født som fanger. I et fængsel I hverken kan se eller føle. Et fængsel for jeres sind.

Men det vil stoppe nu. D. 5.-7. oktober vil vi - mandskabet om bord på skibet Nebuchadnezzar - hjælpe jer med at undslippe dette fængsel og endeligt blive frie. Vi er dog nødt til at vide hvor mange mennesker, vi skal regne med at kunne befrie på én gang.

Derfor bedes i tilmelde jer til begivenheden i hold af 4-7 mand, senest 14. september
Turen på Nebuchadnezzar koster 100 kr. pr. næse, og betales samlet ved tilmeldingen.Vi ser frem til at tage imod jer på Nejlingegrundene d. 5. oktober kl. 19.00.

Mvh
Mandskabet af Nebuchadnezzar